Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.nadarzyn.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internatowa biblioteki jest nowa, powstała na koniec 2019 jako cześć projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”. Strona archiwalna dostępna jest poprzez menu główne w górnej belce w zakładce "O nas".

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Tarkowska, biblioteka.opracowanie@nadarzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 729 89 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci w Nadarzynie:
Placówki w Nadarzynie nie są architektonicznie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem są wyznaczone parkingi dla niepełnosprawnych.
Placówki biblioteki znajdują się na piętrze na które nie ma dostępu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Aby ułatwić dostęp do zbiorów prowadzimy usługę „Biblioteka na Telefon”, która umożliwia zamawianie zbiorów do domu. Do placówek możliwe jest wejście z psem przewodnikiem.

Filia w Młochowie:
Nasza Filia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, ma podjazd dla wózków, szerokie drzwi i toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do Filii możliwe jest wejście z psem przewodnikiem. Dodatkowym ułatwieniem jest usługa „Biblioteka na Telefon”, która umożliwia zamawianie zbiorów do domu.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-03-16 14:01 przez Konfigurator systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1576