Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.nadarzyn.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-13.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Dostępne treści lub funkcje

Umożliwienie odczytywania treści zawartych na stronie za pomocą elektronicznych czytników tekstu.

Z uwagi na dostosowanie treści do odczytu za pomocą czytników, wszelkie dokumenty wprowadzamy na stronę w formie dokumentów.doc/.docx lub .pdf. Nie będziemy zamieszczać skanów dokumentów.

W przypadku problemu z odczytaniem załączników, można skontaktować się z Biblioteką z prośbą o zreferowanie treści takiego pliku. Telefon kontaktowy: +48 22 729 89 13.

Poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Nawigacja przyjazna dla osób niewidomych

Dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów, staramy się ułatwić poruszanie się po stronie osobom niewidomym lub niedowidzącym. Na niektórych stronach (wyłącznie krótkie artykuły) brak struktury nagłówkowej.

Skalowalność czcionek i możliwość wyboru tła kontrastowego

Mamy aktywną funkcję kontrastowania treści aby utworzyć odpowiedni kontrast ułatwiający czytanie osobom słabiej widzącym. Również możliwe jest dwustopniowe zwiększenie wielkości czcionki.

Zasada zrozumiałości

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. W przypadku problemów ze zrozumieniem można skontaktować się z Biblioteką z prośbą o zreferowanie treści zawartej na stronie. Telefon kontaktowy: +48 22 729 89 13.

Dostępność zdjęć i grafik dla osób niewidomych lub korzystających z niektórych urządzeń mobilnych:
Aktualnie umieszczamy alternatywne opisy do zdjęć i grafik, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób korzystających z niektórych urządzeń mobilnych nie wyświetlających grafiki. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Tarkowska, biblioteka.opracowanie@nadarzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 729 89 13 w. 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności dla strony internetowej Bblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn jest dostepna TUTAJ.

Dostępność architektoniczna

Prawo wstępu z psem asystującym

We wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym (stosowne informacje przy wejściu).

Dostępność tłumacza języka migowego

W Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Istnieje możliwość asysty bibliotekarza podczas wizyty osoby niewidzącej bądź niepełnosprawnej - po uprzednim umówieniu telefonicznym bądź mailowym.

Istnieje możliwość zniesienia zamówionego księgozbioru na poziom „0” bądź przed budynek Biblioteki - po uprzednim umówieniu telefonicznym bądź mailowym.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

Dowóz księgozbioru

Aby ułatwić dostęp do zbiorów prowadzimy usługę Biblioteka na Telefon, która umożliwia zamawianie zbiorów do domu dla osób niepełnosprawnych bądź mających problem z poruszaniem się z uwagi na podeszły wiek.

Osoba odpowiedzialna: Marcin Bruliński: e-mail: biblioteka.promocja@nadarzyn.pl, tel. +48 537 184 772.

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Informacje kontaktowe:

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (wejście od strony placu Poniatowskiego)

Dojazd i komunikacja

Autobusy ZTM linii 703, 711, 733. Przystanek „Węzeł Nadarzyn”. Wyznaczone niestrzeżone przejście dla pieszych. Odległość od przystanku ok. 200 m. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową.

Parking: Miejsca parkingowe przed budynkiem (3), oraz kilkanaście w bezpośrednim sąsiedztwie lub naprzeciwko - miejsce dla osób niepełnosprawnych: 1 stanowisko.

Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą 4 stopnie, jest też podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz w holu znajdują się 2 stopnie prowadzące w głąb korytarza. Wypożyczalnia oraz czytelnia i toaleta znajdują się na piętrze (2 kondygnacja), na które prowadzą schody. Schody w budynku są szerokie, nie są strome – na krawędziach skrajnych stopni znajdują się kontrastowe, antypoślizgowe listwy. Nie ma dostępu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych (poza częściowo schodami) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Winda: nie

Pochylnia: nie

Schody: tak

Toalety: toaleta dla czytelników znajduje się na piętrze

Pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych znajdują się na pierwszym piętrze. Wejścia z przedsionka drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz o szerokości 90 cm, brak barier.

Oddział dla Dzieci

Informacje kontaktowe:

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn (wejście od strony Ronda AK)

Dojazd i komunikacja

Autobusy ZTM linii 703, 711, 733. Przystanek „Węzeł Nadarzyn”. Wyznaczone niestrzeżone przejście dla pieszych. Odległość od przystanku ok. 150 m. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową.

Parking: Miejsca parkingowe z boku budynku (8), miejsca dla osób niepełnosprawnych: 2 stanowiska.

Placówka nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą 4 stopnie. Wewnątrz w holu znajdują się 2 stopnie prowadzące w głąb korytarza. Wypożyczalnia, czytelnia oraz toaleta dla czytelników znajdują się na piętrze (2 kondygnacja), na które prowadzą schody zabiegowe. Nie ma dostępu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych (poza częściowo schodami) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Winda: nie

Pochylnia: nie

Schody: tak

Toalety: toaleta dla czytelników znajduje się na piętrze.

Pomieszczenia: wypożyczalnia oraz czytelnia dla dzieci znajdują się na pierwszym piętrze. Wejścia ze schodów przez otwieraną kratę dwuskrzydłową otwieraną do wewnątrz o szerokości ponad 90 cm, następnie drzwi jednoskrzydłowe (wypożyczalnia otwierane do wewnątrz, czytelnia otwierane na zewnątrz) o szerokości 83 cm. Dodatkowe bariery - w korytarzu oraz w czytelni po 3 stopnie (kontrastowe, antypoślizgowe listwy).

Filia w Młochowie

Informacje kontaktowe:

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn – Filia w Młochowie, ul. Mazowiecka 5c, 05-831 Młochów

Dojazd i komunikacja

Autobusy ZTM linii 733. Przystanek „Młochów”. Odległość od przystanku ok. 150 m.

Parking: Miejsca parkingowe w sąsiedztwie budynku (4). Brak miejsca dla niepełnosprawnych.

Filia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się na parterze, ma podjazd dla wózków, szerokie drzwi i toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Pochylnia: tak

Schody: nie

Toalety: toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Tarkowska
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-15 13:58
 • zmodyfikował: Beata Fedorko
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 09:24

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator Systemu
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-03-31 15:14
 • zmodyfikował: Beata Fedorko
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 15:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6535
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-28 09:24:20