Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.nadarzyn.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi użytkowników Biblioteki jest

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 89 13, e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 
(dalej „My”, „Biblioteka” lub „Administrator”), reprezentowana przez Dyrektora.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych na powyższy adres pocztowy. Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych.
Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email: biblioteka@nadarzyn.pl

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością prowadzoną zgodnie i na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, bądź też za Państwa zgodą.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności  o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje sięodpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz akty wykonawczych do ww. ustaw. Do podstawowych zadań bibliotek należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ jest to niezbędne do korzystania z materiałów bibliotecznych. Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od ich charakteru.
Poza podawaniem danych niezbędnych do obsługi użytkowników i korzystanie przez nich z materiałów bibliotecznych, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
 • podmiotom świadczącym usługi:
  • doręczania korespondencji
  • świadczenia usług archiwizacyjnych
  • obsługi hostingowej
  • obsługi IT

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum. W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany
do archiwizacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Tarkowska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Beata Fedorko
  data publikacji: 2021-04-20 14:26
 • zmodyfikował: Beata Fedorko
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 13:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2662
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-06 13:53:58